Danh mục sản phẩm

Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm 0

Tổng tiền 0 VND

Xem giỏ hàng

Hổ trợ trực tuyến

Kinh Doanh: Anh Mẫn

Kinh Doanh: Anh Mẫn - 0903 743 151

 Kỹ Thuật:(anh Nam)

Kỹ Thuật:(anh Nam) - 0903 743 151

Bộ Phận Dây CuRoa

Bộ Phận Dây CuRoa - 0902.833.151

Module tin tức 2

Dịch vụ hot

Quảng cáo 3

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Thống kê

Đang online 28
Hôm nay 226
Hôm qua 543
Trong tuần 769
Trong tháng 11,456
Tổng cộng 1,066,295

Màn Hình XC 2005A(2 Line)

Giá : 0903743151

Mã sản phẩm : XC 2005A(2 Line)

Bảo hành : 12 Tháng

XUNCHENG

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực Mr Mẫn: 0903 743 151 Email: dhl0903743151@gmail.com Skype: dhl.sale04

Màn Hình XC 2005A(2 LINE)

 

       THÔNG SỐ CÀI ĐẶT(XC-2005)

 

P00, P01: Len:             chieu dai.   220

P02: Pil :                       So cai tren xap    10  

P03: Flw:                      Cua so bat mau.  0

P04: Pek:                      Tan so max                   8000

P05: cod:                       Mat ma 9999

P06: dof:                       Thoi gian gat bao bao  1.0

P07: dub:                       Han nhay buoc             1

P08: nep:                      Tan so min          400

P09: nep:                      Tan so jog                   500

P10: Jam:                      Thoi gian roi man                  0.0

P11:Ami:                       Dien  ap analog cho dao cat           0.0

P12: Afd:                      Dien  ap analog cho xa mang                   0.20   P13=1                                              P14=0.4

C00: Typ:  0000:          Caét thong khi duû soá caùi / xaáp                   0

                   0001:          Ngöng dao khi ñuû soá caùi/xaáp         

                   0002:          Ngöng haún khi ñuû soá caùi/xaáp                  

                   0003:          Ngöng phun bao nhöng dao vaãn leân xuoáng   

                   0004:          Ruùt lui laïi khi ñuû soá caùi/ xaáp          

                   0005:          Caét daùn 3 bieân            

                   0006:          Maùy chaám cuoän          

C01: Opt:  - - - 0:          Khôûi ñoäng lieàn             0

  • - - - 1:     Phun 1 caùi sau ñoù môùi chaïy dao
  • - - 0 -:     Ñuû soá caùi gaït bao ôû vò trí B hoaêc D
  • - 0 - - :        Caét 1 lai
  • - 1 - - : Caét 2 lai
  • 0 - - - :    Khôûi ñoäng chaäm nhöng phun bao lieàn
  • 1 - - - :    Khôûi ñoäng chaäm nhöng thôøi gian sau môùi phun bao

C02: Dim:                     Ñöôøng kính loâ              70.0

C03: Drw :                             Böôùc giaät luøi                 25

C04: Rpa:                     Chieàu daøi buø maøng                10

C05: Saf:                       Thôøi gian khôûi ñoäng              0.1

C06: Alm:                     Soá caùi caûnh baùo                     5   C07 :0

C08 : 10                        C09: 0.00             C10: 0.95

A1

Tieáp ñieåm thöôøng môû

A2

A3

Nguoàn vaøo 220V

A4

A5

GND

A6

+24V

A7

0V

A8

A9

+12V

A10

B1

Coøi

B2

Ñuïc loã

B3

Ñuïc loã

B4

Gioù ñöa bao

B5

B6

Gaït bao

B7

 

B8

 

B9

Höôùng chaïy, CCW

B10

Xung chaïy 2, CP2

B11

Xung chaïy1, CP1

C1

Sensor roi mang

C3

Jog tôùi

C4

Jog lui

C5

Kích chaïy(run)

C6

Kích döøng( stop)

C7

Bat mau  GK4

C8

Bat mau  GK3

C9

Sensor kích GK2

C10

Sensor kích GK1

D1

+24V

D2

0V

 

 

Bình luận

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

32/1 Lê Văn Huân,Phường 13,Quận Tân Bình,TP HCM

Điện thoại: (08) 629 747 01-(2)-(3)   -   Fax: (08) 629 747 04

 

HOTLINE: 0903 743 151 - 0908969984 - 0903.733.151

Gmail: dhl0903743151@gmail.com

Skype: dhl.sale04